Code of Conduct

Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld om u in te lichten over de persoonsgegevens die we van u verzamelen en verwerken via de websites www.casinooostende.be en www.vingtetun.be en via onze sociale mediapagina’s (Facebook en Instagram ).  Daarnaast vindt u in deze privacyverklaring informatie over hoe we deze persoonsgegevens gebruiken en meedelen aan derden, alsook over de procedures die we toepassen om uw recht op privacy te garanderen.

Casino Oostende zal bij het verwerken van uw persoonsgegevens te allen tijde de toepasselijke privacy wet- en regelgeving naleven.

Casino Oostende behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen indien nodig.  Gelieve onze website te consulteren om de laatste versie van de privacyverklaring te bekijken. Naast deze privacyverklaring is er bijkomend een specifieke privacyverklaring van toepassing in geval u ons casino bezoekt.

Wie zijn we?

Casino Kursaal Oostende NV, met maatschappelijk zetel te 8400 Oostende, Kursaal-Oosthelling 12 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0414052319 (afgekort “Casino Oostende”), is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan ons contacteren via volgende algemene coördinaten:

Casino OostendeVingt-et-Un
  • Tel.: +3259705111
  • Tel.: +3259705111
  • Mail: info@cko.be
  • Mail: info@vingtetun.be

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Onderstaande persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt:

Contactformulieren op de websites

Teneinde contact met ons op te nemen via de contactformulieren die u vindt op de websites www.casinooostende.be en vingtetun.be, dient u volgende persoonsgegevens aan ons mee te delen: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend om uw bericht te kunnen beantwoorden (contractuele noodzaak).  Indien u nalaat bepaalde van de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken, kunnen wij uw bericht mogelijk niet correct beantwoorden.  Uw emailadres en/of telefoonnummer zal niet worden gebruikt om u marketingberichten te versturen, behoudens indien we hiervoor uw toestemming zouden hebben gevraagd en bekomen.

Reservatiemodule restaurant

Via de website vingtetun.be kunt u reserveren in het restaurant van Casino Oostende.  Via de reservatiemodule verzamelen wij volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam e-mailadres, GSM nummer en geboortedatum (optioneel).  Indien u van de reservatiemodule gebruik maakt om voor iemand anders te reserveren, vragen wij u tevens om de volgende persoonsgegevens in te geven: gastnaam en gaste-mailadres (optioneel).

Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om uw reservatie te kunnen vastleggen en bevestigen (contractuele noodzaak).  Indien nodig zullen wij deze gegevens ook gebruiken om u te contacteren in verband met uw reservatie. Nadat u bij ons bent geweest, versturen we u mogelijk een e-mail om uw mening te vragen over uw bezoek.

Indien u ons hiervoor uw toestemming heeft gegeven d.m.v. inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven door een e-mail te versturen naar marketing@cko.be .

Het opgeven van uw geboortedatum is facultatief.  Indien u uw geboortedatum opgeeft, gaan wij ervan uit dat wij u een speciaal aanbod mogen doen voor uw verjaardag.  Aangezien dit binnen het normale verwachtingspatroon valt van onze klanten en hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan uw privacybescherming, meent Casino Oostende een gerechtvaardigd belang te hebben om dit te doen.  Uw leeftijd kan ook geanonimiseerd gebruikt worden voor statistische doeleinden.

Tot slot wordt ook uw IP-adres geregistreerd op het moment dat u een reservatie maakt. Dit wordt enerzijds gebruikt om uw locatie (land) te bepalen en zo de content van de reservatiemodule aan te passen aan uw locatie.  Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd om fraude te voorkomen. Uw IP-adres wordt voor geen andere doeleinden gebruikt.

Sociale media

Wanneer u ons berichten stuurt of reacties plaatst op onze sociale mediapagina’s hebben wij toegang tot de persoonsgegevens die deel uitmaken van uw bericht of reactie en/of die zichtbaar zijn via uw profiel.  Deze gegevens worden enkel door ons gebruikt om u een antwoord te bieden op uw bericht of reactie.

Via onze sociale mediapagina’s brengen wij tevens verslag uit over acties en evenementen georganiseerd door Casino Oostende, met inbegrip van het posten van foto’s getrokken tijdens dergelijke acties of evenementen.  Aangezien dit binnen het normale verwachtingspatroon valt van onze klanten en hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan uw privacybescherming, meent Casino Oostende een gerechtvaardigd belang te hebben om dit te doen. Wij zullen echter geen gerichte foto’s van u maken en/of publiceren zonder uw toestemming.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

Casino Oostende kan uw persoonsgegevens wel delen met derde partijen waarop wij een beroep doet om een deel van onze dienstverlening naar klanten toe, te verzorgen.  Deze derde partijen treden in principe uitsluitend op als verwerkers ten behoeve van Casino Oostende en zullen enkel toegang krijgen tot uw gegevens voor zover nodig in het kader van hun dienstverlening. Wij zorgen ervoor dat er met deze derde partijen een gepaste overeenkomst wordt afgesloten en zullen erop toezien dat deze derde partijen op elk ogenblik dezelfde standaarden en wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens respecteren.

Wij doen zo onder meer beroep op onderstaande derde partijen in het kader van onze dienstverlening via onze website:

 

Resengo

Voor onze restaurantreservaties maken wij gebruik van de reservatiemodule van Resengo (www.resengo.be).

Wanneer u reserveert zal er op basis van uw e-mailadres voor u een passief profiel gecreëerd worden op het Resengo-platform. Dit profiel laat Resengo toe om uw reservaties bij verschillende restaurants te koppelen en eventuele dubbele registraties te voorkomen.  Van zodra uw reservering voltooid is, worden uw gegevens door Resengo doorgestuurd naar Casino Oostende. Indien u uw reservering niet voltooit, wordt uw e-mailadres tijdelijk opgeslagen om u de mogelijkheid te geven uw reservering alsnog af te werken. Op dat moment wordt uw e-mailadres enkel binnen het Resengo-platform opgeslagen en dus ook niet gecommuniceerd aan Casino Oostende.

Wanneer u uw gegevens in het kader van een reservatie telefonisch aan ons doorgeeft, zullen wij deze manueel in het Resengo-platform invoeren en zal er eveneens een matching worden gedaan op basis van het e-mailadres, de combinatie van achternaam en geboortedatum (indien u uw geboortedatum heeft doorgegeven) of GSM nummer.

Wanneer u in de reserveringsflow gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om vrienden uit te nodigen, zal u eerst gevraagd worden om uw passief profiel te activeren op het Resengo-platform conform het aldaar geldende privacybeleid.

Resengo zal uw persoonsgegevens op geen enkele manier gebruiken of doorgeven aan derden voor commerciële of andere doeleinden zonder uw duidelijke toestemming, dewelke u enkel kan geven op het Resengo-platform zelf. Door enkel via Resengo te reserveren bij ons restaurant geeft u hiervoor dus nooit expliciet de toestemming. U kan uw toestemming ook steeds weer herroepen eens u deze gegeven zou hebben.

 

Ingenico

Voor het verwerken van online betalingen maken wij gebruik van het betalingssysteem van Ingenico (www.ingenico.be).

Zodra u online betaalt voor een order worden de ordergegevens en uw basiscontactgegevens doorgegeven aan Ingenico. De basisgegevens die worden doorgegeven zal u onmiddellijk kunnen zien en ook aanpassen op het moment dat u de betaling effectief gaat uitvoeren.
Wij krijgen van Ingenico enkel bevestiging of uw betaling al dan niet is gelukt.

We kunnen uw persoonsgegevens tevens delen met derde partijen indien wij hiertoe wettelijk verplicht zouden zijn (bv. ter voorkoming van het witwassen van geld) of indien wij worden verzocht dit te doen door de handhavingsautoriteiten.

Casino Oostende geeft uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER.

Onze websites en/of sociale mediapagina’s kunnen in sommige gevallen wel doorverwijzen naar websites die niet door Casino Oostende worden beheerd. Casino Oostende kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de privacyinstellingen of inhoud van deze websites.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Casino Oostende streeft ernaar uw gegevens niet langer te bewaren dan nodig in het kader van onze dienstverlening naar u toe (bv. indien u zich inschreef voor de nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres bewaren zolang u zich niet uitschrijft op deze nieuwsbrief). Behoudens in geval Casino Oostende wettelijk verplicht zou zijn uw gegevens langer of korter te bewaren, bewaart Casino Oostende uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 10 jaar.  Reservatiegegevens, waaronder eventuele persoonsgegevens gekoppeld aan uw reservatie, worden bij ons 2 jaar bewaard.  U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen, tenzij u uiteraard openstaande reserveringen heeft bij ons.

Van welke cookies maken wij gebruik?

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik / geeft u ons de toestemming voor het gebruik] van cookies op onze website zoals hieronder beschreven.

Een cookie is een klein informatiebestand dat verzonden en opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet telkens u onze website bezoekt. Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.  De cookies die actief blijven worden bij elk volgend bezoek aan onze website opnieuw door ons geconsulteerd om de toegang tot en de navigatie op onze website voor u te vergemakkelijken en te personaliseren.  Via het gebruik van cookies kunnen we uw voorkeuren immers onthouden en het gebruik van onze website sneller en efficiënter laten verlopen.

In sommige gevallen laten de cookies en vergelijkbare technieken ons toe om u als gebruiker van onze website te identificeren.  In dergelijk geval zullen de door ons gebruikte cookies uw persoonsgegevens verzamelen.

De cookies die gebruikt worden op onze website zijn enkel functionele cookies en analytische cookies. Functionele cookies zorgen voor de goede werking van onze website. Deze laten bijvoorbeeld toe uw taalvoorkeur te onthouden. Via analytische cookies zijn wij in staat na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer is gelokaliseerd, enz. Op basis van deze statistieken kunnen wij de werking van onze website verbeteren. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel toe te voegen.

Meer in het bijzonder gebruiken wij op dit moment volgende cookies op onze website en/of sociale mediapagina’s:

Resengo
Garandeert de goede werking van Resengo (bv. het onthouden van de taalvoorkeur van een gebruiker, onthouden of u ingelogd bent).

Google analytics
Google Analytics verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de werking te kunnen verbeteren.

Hotjar
Hotjar verzamelt gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de gebruiksvriendelijkheid te kunnen verbeteren.

Application insights
Application insights verzamelt gegevens over de performantie van Resengo met als doel deze te kunnen verbeteren.

Facebook
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

Door uw cookie- of browserinstellingen te wijzigen, kan u zelf het gebruik van cookies beheren en zelfs het gebruik van sommige soorten cookies weigeren en blokkeren. Het blokkeren van bepaalde cookies kan er wel toe leiden dat sommige functies op onze website niet kunnen worden gebruikt. Daarenboven kan u op elk moment via uw cookie- of browserinstellingen uw toestemming voor het gebruik van bepaalde cookies intrekken.

Welke rechten heeft u?

Onder welbepaalde omstandigheden heeft u het recht om:

  • Een kopie van en/of informatie te vragen over de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • Uw persoonsgegevens te corrigeren;
  • De wissing van uw persoonsgegevens te vragen;
  • Bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden);
  • Uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken in te trekken (bv. uitschrijven op onze nieuwsbrief).

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen aan Casino Oostende worden gericht via e-mail naar marketing@cko.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen behandelen en u tijdig een antwoord bezorgen.

U kan tevens een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00) indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen?

Casino Oostende zal uw persoonsgegevens beschermen door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot of ongerechtvaardigde vernietiging of incidenteel verlies van uw persoonsgegevens te vermijden.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen zou hebben met betrekking tot deze privacyverklaring, gelieve dan een e-mail te versturen naar marketing@cko.be.