Privacy Policy

Privacy Policy

CASINO KURSAAL OOSTENDE – ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ALGEMEEN

1.1 NV Casino Kursaal Oostende, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Kursaal-Oosthelling 12, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0414052319 (hierna “Casino Oostende”) biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan betalende casinospelen waarvoor Casino Oostende onder de bevoegdheid van de Belgische Kansspelcommissie opereert.  Als gevolg daarvan is Casino Oostende onder meer onderworpen aan de Wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers van 7 mei 1999, en de wettelijke bepalingen inzake het witwassen van geld, dewelke Casino Oostende steeds met de meeste zorg wil en zal naleven.

1.2 Onderhavige algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn bedoeld om toelichting te geven bij de voorwaarden waaronder u toegang kan krijgen tot het casino van Casino Oostende (het “Casino”) en waaronder u desgevallend kan deelnemen aan de door Casino Oostende in het Casino aangeboden casinospelen (de “Spel(en)”).  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing telkens wanneer u het Casino wenst te betreden, ongeacht of u wenst deel te nemen aan de Spelen. 

1.3 De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden zijn ter inzage beschikbaar aan de inschrijfbalie.  U kan hier tevens steeds een schriftelijke kopie van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden opvragen.

1.4 Indien u zich registreert, erkent u uitdrukkelijk dat u voorafgaand aan de registratie de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen.  Ondertekening van het toelatingsformulier impliceert bovendien dat u de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.  Zonder aanvaarding van de Algemene Voorwaarden kan er u geen toegang tot het Casino worden verleend, noch een lidkaart worden uitgereikt.  Indien u op gelijk welk ogenblik niet (langer) akkoord gaat met een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, mag u het Casino niet betreden.

 1. REGISTRATIE

2.1 Alvorens toegang te kunnen krijgen tot het Casino dient u zich te registreren bij de inschrijfbalie, ongeacht of u wenst deel te nemen aan een Spel of niet. Bij uw registratie zal u gevraagd worden om een geldig identiteitsbewijs voor te leggen (bv. ID-kaart of paspoort).  Casino Oostende is wettelijk verplicht een kopie van uw identiteitsbewijs bij te houden.  Vervolgens zal u gevraagd worden om een toelatingsaanvraag in te vullen door het opgeven van onder meer uw naam, voornaam, adres, emailadres (optioneel), GSM nummer (optioneel), geboortedatum- en plaats, rijksregisternummer nationaliteit, beroep en uw handtekening.  Indien mogelijk gebeurt dit elektronisch via het inlezen van uw ID-kaart.  Waar dit niet mogelijk is (bv. voor informatie die niet van de ID-kaart kan worden afgelezen of informatie m.b.t. buitenlandse spelers die geen ID-kaart bezitten) dient de (overige) informatie in de toelatingsaanvraag manueel te worden ingevuld.  Tot slot zal er ook een foto van u worden gemaakt.  Voor verdere informatie over hoe deze gegevens worden verwerkt door Casino Oostende, verwijzen wij naar de privacyverklaring die u kan terugvinden op de achterkant van de toelatingsaanvraag.

2.2 Na registratie zal Casino Oostende nagaan of u aan de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikel 3 voldoet.  Indien dit het geval is, ontvangt u een lidkaart die geldig is voor een (1) jaar.  Bij elk volgend bezoek aan het Casino dient u uw lidkaart aan te bieden aan de ingang van het Casino.  Zonder uw lidkaart kan u het Casino in principe niet betreden. Indien u uw lidkaart niet bij zich hebt, kan u enkel toegang krijgen tot het Casino met een ID-kaart, paspoort of rijbewijs.

2.3 Iedere speler kan slechts een (1) lidkaart hebben. Lidkaarten zijn aan de persoon gebonden en mogen op geen enkele wijze worden overgedragen aan of gebruikt door een andere persoon (bv. verkoop, verhuur, ruil, ter beschikking stelling, doorgifte, etc.), zelfs niet gratis. Een speler kan wel 2 player cards hebben.

2.3 Na het verstrijken van de geldigheidsduur van de lidkaart, zal u bij een volgend bezoek aan het Casino worden gevraagd om het hierboven beschreven registratieprocedure opnieuw te doorlopen zodat een nieuwe lidkaart kan worden aangemaakt.

 1. TOELATINGSVOORWAARDEN

3.1 Casino Oostende heeft het recht om u de toegang tot het Casino tijdelijk of permanent te weigeren, inclusief tijdens een bezoek of op eender ogenblik daarna, indien Casino Oostende redelijkerwijs van oordeel is dat u de hierna vermelde toelatingsvoorwaarden schendt.  Het beoordelen of de toelatingsvoorwaarden geschonden zijn, behoort tot de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de personeelsleden van Casino Oostende. 

3.2 Voorwaarden m.b.t. registratie: U dient bij de registratie steeds juiste en volledige informatie te bezorgen.  Indien u nalaat ons de gevraagde informatie te bezorgen, u geen geldig identiteitsbewijs kan voorleggen, u de toelatingsaanvraag niet ondertekent of Casino Oostende vermoedt dat u valse informatie heeft verstrekt, is uw registratie niet geldig en kan u geen lidkaart worden toegekend. In dergelijk geval zal Casino Oostende u tevens de toegang tot het Casino (tijdelijk of permanent) weigeren.     

3.3 EPIS controle: Casino Oostende is wettelijk verplicht na te gaan of uw naam voorkomt in het Excluded Person Identification System (“EPIS”) van de Kansspelcommissie.  Het EPIS systeem dient ertoe te voorkomen dat spelers die niet mogen deelnemen aan kansspelen (bv. vanwege beroepsredenen, leeftijd, gokverslaving, vrijwillige schrapping, etc.) toch toegang zouden krijgen tot het Casino.  Indien uw naam voorkomt in het EPIS systeem, zal u de toegang tot het Casino zonder meer worden geweigerd. 

De EPIS-controle kan plaatsvinden door het inlezen van uw ID-kaart, door het inlezen van uw lidkaart of door het ingeven van de anderszins door u verstrekte gegevens in het betreffende systeem.  Indien onmiddellijke controle wegens omstandigheden niet mogelijk zou zijn (bv. omwille van een panne in het controlesysteem van de Kansspelcommissie), kan u ook nadien nog worden gevraagd het Casino te verlaten indien zou blijken dat u wel degelijk in het EPIS systeem geregistreerd staat en u onterecht toegang kreeg tot het Casino.  U hebt in dergelijk geval geen recht om een klacht in te dienen tegen Casino Oostende omdat u (tijdelijk) toch toegang tot het Casino hebt gekregen. 

3.4 Veiligheid van personeel en klanten: Om de veiligheid van de klanten en het personeel van Casino Oostende te allen tijde te kunnen garanderen, kan u onder meer in de volgende gevallen toegang tot het Casino worden geweigerd:

 • Tekenen van dronkenschap;
 • Vals en/of oneerlijk spel, fraude of andere illegale praktijken;
 • Agressie ten opzichte van personeel en/of andere klanten;
 • Grof taalgebruik van vulgaire, obscene, bedreigende, homofobe, beledigende, seksuele, racistische, discriminerende of andere niet betamelijke aard;
 • Het berokkenen van schade (materiële of reputationele);
 • Het storen van andere spelers van het casino, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot spelers die bedelen om geld, de normale gang van het spel verhinderen, de concentratie verstoren, etc.;
 • Gedragingen die naar het oordeel van het casino in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
 • Het vermoeden van het plegen van een misdrijf, met inbegrip van maar niet beperkt tot het witwassen van geld, het gebruik maken van een gestolen bankkaart of gestolen gelden, of op enige andere wijze gebruik maken van tegoeden die niet op een rechtmatige wijze aan de speler toebehoren;
 • Veiligheidsincidenten of problemen die zich hebben voorgedaan in Casino Oostende en/of andere Europese casino’s waarbij u of iemand die rechtstreeks of onrechtstreeks aan u gelinkt kan worden, betrokken was;
 • Het schenden van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
 • Enig ander handelen dat in strijd is met de economische, financiële, morele, reputationele of andere belangen van Casino Oostende.

Indien u aan 2 of meerdere van onderstaande criteria voldoet, kan u na raadpleging van een persoon met hogere bevoegdheden binnen Casino Oostende (bv. een tafelmanager of slotmanager) tevens toegang tot het Casino worden geweigerd:

 • In geval van twijfel over uw identiteit, het niet kunnen voorleggen van bijkomende documenten die een vaste woon- en/of verblijfplaats in België kunnen bewijzen;
 • Het afkomstig zijn uit geografisch gebied waarvan indicaties bestaan dat personen met dezelfde achtergrond (al dan niet tijdelijk) een reëel risico kunnen betekenen voor Casino Oostende;
 • Het zich in een groep van meer dan 2 personen aanbieden voor registratie;
 • Het zich aanbieden voor registratie na een eerder bezoek waarbij geen gebruik werd gemaakt van de aangeboden diensten in het casino.

3.5 Problemen bij voorgaande bezoeken: Indien er problemen werden genoteerd bij voorgaande bezoeken en/of u bij voorgaande bezoeken toegang tot het Casino werd geweigerd, kan u bij een nieuw bezoek – tijdelijk of permanent – toegang tot het Casino worden geweigerd. 

3.6 Voorschriften m.b.t. kledij en persoonlijke voorwerpen: Casino Oostende kan u de toegang tot het Casino weigeren indien u niet beantwoordt aan de kledingvoorschriften.  Niet toegelaten zijn onder meer een trainingspak, werkkleding, zwemkleding, mouwloze t-shirts, bevuilde kleding en/of teenslippers.

Op verzoek van een personeelslid van Casino Oostende dienen volgende kledingstukken en/of persoonlijke voorwerpen achtergelaten te worden in de vestiaire: lange jassen, dikke winterjassen, jassen met kap, winkeltassen, rugzakken, valiezen en/of trolleys.  Kleine handtassen en/of heuptasjes kunnen eventueel worden toegelaten in het Casino, eventueel na voorafgaande controle van de inhoud ervan.   Weigering om een van voorgaande kledingstukken of voorwerpen achter te laten in de vestiaire of een voorafgaande controle te ondergaan kan resulteren in een weigering om het Casino te betreden. 

3.7 Weigering om zich te onderwerpen aan metaaldetectie: Personeelsleden van Casino Oostende kunnen u verzoeken om op vrijwillige basis een metaaldetectie te ondergaan.  Indien u weigert om zich aan dergelijke metaaldetectie te onderwerpen of indien er zich een positieve metaaldetectie zou hebben voorgedaan, kan u de toegang tot het Casino worden ontzegd. 

3.8 In geval een van de hoger vermelde toelatingsvoorwaarden naar het oordeel van Casino Oostende zijn geschonden, heeft het casino het recht haar verbintenissen op te schorten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het opschorten van de verbintenis om de spelersfondsen die u in het bezit heeft op het ogenblik waarop u de toegang tot het Casino wordt geweigerd (dit zijn de tegoeden op uw virtuele spelersaccount, de in uw bezit zijnde chips en/of jetons van het casino en de uitgeprinte tickets die recht geven op uitbetaling door het casino), om te wisselen in baar of giraal geld. Het opschortingsrecht geldt tot wanneer u (opnieuw) aan al uw verplichtingen ten aanzien van het casino, hetzij ten aanzien van enige derde, heeft voldaan. In geval van betwisting staat het u steeds vrij uw wettelijke rechten uit te oefenen.

4. DEELNAME AAN DE SPELEN

4.1 Na registratie wordt u de mogelijkheid geboden om toegang te krijgen tot het Casino en, indien gewenst, deel te nemen aan de Spelen. U dient hierbij steeds te handelen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, de toepasselijke wetgeving, en de andere eventueel op u rustende contractuele of andere verplichtingen. U draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

4.2 Aan een Spel kan slechts worden deelgenomen in overeenstemming met de op het spel toepasselijke spelregels. Deelname aan het Spel op een andere wijze wordt niet getolereerd en kan leiden tot de permanente uitsluiting van de toegang tot het Casino.

4.3 De spelregels van toepassing op en de winsten die gerealiseerd kunnen worden met een Spel, staan aangegeven of worden uitgelegd op het desbetreffende spel of kunnen in het Casino worden geraadpleegd op eenvoudig verzoek. Indien gewenst, kunt u over uw winstkansen steeds uitleg vragen aan het personeel van de speelzaal. De daadwerkelijke berekening van de winst in overeenstemming met de op het Spel toepasselijke regels heeft steeds voorrang op enig andere mededeling of titel die aan de speler wordt uitgereikt, daaronder begrepen maar niet beperkt tot bedragen die verkeerdelijk worden vermeld op de door het Spel afgeprinte tickets, het vermelden van onjuiste winstbedragen op het scherm van het Spel, het uitprinten van tickets die recht geven op winst of het melden op het scherm van het Spel dat de speler gewonnen heeft terwijl de speler op grond van de op het Spel toepasselijke regels geen winst heeft gemaakt, enz. U wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat winsten op automatische Spelen nooit meer kunnen bedragen dan honderdduizend (100.000) EUR. Elke daarmee strijdige communicatie, mededeling, documentatie of enige andere informatie is ongeldig en berust op een technische fout.

4.4 Het is ten strengste verboden om met eender welk technisch (bv. het gebruik van mobiele telefonie, camera’s, enige software, enigerlei signalisatie apparatuur, etc.) of menselijk (bv. samenspanning tussen verschillende spelers) procedé de organisatie en/of het verloop van de Spelen te manipuleren of dit te proberen met als doel, de resultaten of ieder element dat de uitslag van een spel kan bepalen, te wijzigen. Bij elke vorm van vals of oneerlijk spelen, fraude of enige andere illegale praktijk heeft Casino Oostende, volgens haar discretionaire beslissingsbevoegdheid, het recht om u de toegang tot het Casino tijdelijk of permanent te ontzeggen. Casino Oostende heeft eveneens het recht om uw gegevens in een dergelijk geval door te geven aan andere casino’s, speelautomatenhallen, aan de Belgische Kansspelcommissie en/of enige andere overheid.

5. GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SPELEN

5.1 U begrijpt en aanvaardt dat de Spelen onbeschikbaar kunnen zijn en/of dat de toegang ertoe kan worden onderbroken of opgeschort, onder meer maar niet beperkt tot gevallen van:

 1. Het uitvoeren van onderhoudswerken;
 2. Het bijwerken van hard- of software;
 3. Het verrichten van herstellingen allerhande;
 4. Onbeschikbaarheid of onderbemanning van personeel;
 5. Technische, elektronische, of andere storingen die het goede verloop en/of de goede werking van een of meerdere Spelen in het gedrang zou brengen;
 6. Defecten in hardware of software;
 7. Routerings problemen;
 8. De gevolgen van een virus, malware, programmeringsfout, onregelmatigheid of technisch defect;
 9. Eender welk technisch, hard- of software gebonden defect van om het even welke aard, dat de deelname aan een van de Spelen verstoort of beperkt.

5.2 Casino Oostende neemt de Spelen af van derde partijen en is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten die in de Spelen voorkomen. Dit betekent dat u begrijpt en aanvaardt dat het casino niet kan garanderen dat de Spelen vrij van fouten zijn. Het is steeds mogelijk dat de Spelen technische storingen, software fouten, bugs, virussen, malware, en andere fouten bevatten.

5.3 Uit het voorgaande volgt dat Casino Oostende geen enkele garantie geeft m.b.t. de beschikbaarheid en/of inhoud van de Spelen.  Casino Oostende zal zich inspannen ervoor te zorgen dat eventuele onbeschikbaarheden van en/of fouten in de Spelen zo snel mogelijk worden verholpen, maar is geenszins aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Casino Oostende voert haar verplichtingen uit als een normaal, zorgvuldig en toegewijde operator in de casino sector en alle verbintenissen in dit kader aangegaan door Casino Oostende dienen als middelenverbintenissen te worden beschouwd (en niet als resultaatsverbintenissen).

6. ILLEGALE HERKOMST VAN TEGOEDEN

6.1 U verklaart en garandeert Casino Oostende (en zal Casino Oostende volledig vrijwaren voor alle hieruit eventueel voortvloeiende schade) dat het kapitaal dat u gebruikt om deel te nemen aan de Spelen, niet van illegale activiteiten afkomstig is.  U verbindt er zich tevens toe om de Spelen niet te gebruiken om ongeoorloofde of frauduleuze praktijken uit te oefenen of eender welke verboden transactie te verrichten (inclusief het witwassen van geld, het gebruik maken van een gestolen bankkaart of gestolen gelden, of het op enige andere wijze gebruik maken van tegoeden die niet op een rechtmatige wijze aan u toebehoren).

6.2 In het geval Casino Oostende vaststelt of vermoedt dat u zich schuldig maakt aan een praktijk zoals beschreven in artikel 6.1 of een daarmee vergelijkbare activiteit, dan heeft Casino Oostende het recht om:

 1. U onmiddellijk elke toegang tot het Casino tijdelijk of permanent te weigeren;
 2. Haar verbintenissen op te schorten op de wijze omschreven in artikel 3.8 van deze Algemene Voorwaarden;
 3. Deze informatie door te geven (met inbegrip van uw identiteit) aan de relevante overheids- en/of gerechtelijke instanties (daaronder begrepen maar niet beperkt tot de Belgische Kansspelcommissie), banken, aanbieders van debetkaarten en van elektronische betaalmiddelen, of alle andere financiële instellingen en/of aan iedere persoon of entiteit die juridisch gesproken recht heeft op deze informatie of waarmee het casino een overeenkomst heeft om dergelijke informatie door te geven;
 4. Alle nodige juridische stappen te ondernemen.

7. NON-DISCRIMINATIE

Elke vorm van discriminatie, zowel door (een aangestelde van) Casino Oostende als door de speler, op grond van vermeend ras, de afkomst, de geboorte, de nationale of etnische afstamming, de huidskleur, het vermogen, de leeftijd, het geslacht, de seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de levensbeschouwing, de politieke, filosofische of geloofsovertuiging, de vroegere, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke eigenschap of handicap is verboden.

8. INTELLECTUELE RECHTEN

8.1 De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, modellen, literaire werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en databanken, alsmede de methodes, know-how, concepten en andere ontwikkelingen waarvan het casino eigenaar of licentiehouder is, zal Casino Oostende als eigenaar of licentiehouder blijven toebehoren. 

8.2 Casino Oostende verleent geen enkel exploitatierecht aan de speler om de casino materialen te gebruiken, te reproduceren, te distribueren of er op enige andere manier gebruik van te maken dan toegelaten volgens deze algemene voorwaarden.

8.3 Het is uitdrukkelijk verboden om enige beeld-, geluids- of andere opnamen te maken van de speelzaal, de casino materialen, spelers, het casinopersoneel of enige andere zonder daarvoor voorafgaandelijk de schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Casino Oostende.

9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 In het kader van haar dienstverlening naar u toe, verzamelt en verwerkt Casino Oostende bepaalde gegevens van u die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd.  Casino Oostende doet dit in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking. 

9.2 Bij het verwerken van uw persoonsgegevens, handelt Casino Oostende steeds in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van toepassing op de bescherming van uw persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bepalingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. 

9.3 Voor meer informatie over de manier waarop Casino Oostende uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring die u kan terugvinden op de achterkant van de toelatingsaanvraag.  U kan aan de inschrijfbalie ook steeds een schriftelijke kopie van de meest recente versie van deze privacyverklaring opvragen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Voor zover als maximaal toegestaan onder het toepasselijke recht, is de totale cumulatieve aansprakelijkheid van Casino Oostende in het kader van haar dienstverlening naar u toe, met inbegrip van maar niet beperkt tot elke contractuele en/of extracontractuele aansprakelijkheid of anderszins, beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR.

10.2 In geen geval kan Casino Oostende aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of onvoorzienbare schade of verlies, met inbegrip van, zonder echter beperkt te zijn tot, verlies van een kans, verlies van winst, tijdverlies, verlies van cliënteel, winstderving, verlies van inkomsten, verlies van gegevens, toename van de algemene kosten, vorderingen van derden, reputatieschade en/of personeelskosten.

10.3 Onverminderd de bepalingen die zijn opgenomen in het op het Spel toepasselijke spelreglement, kan Casino Oostende, voor zover toegelaten door het toepasselijke recht, niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die gebeuren tijdens de uitvoering van een Spel, daaronder begrepen maar niet beperkt tot een fout tijdens het delen van speelkaarten of bedrog vanwege een deler in dienst van Casino Oostende.  U begrijpt en aanvaardt dat fouten tijdens de uitvoering van het Spel steeds kunnen voorkomen en slechts als een lichte fout kunnen worden beschouwd. Casino Oostende is bovendien niet verantwoordelijk voor producten en/of diensten van derden die in het casino zouden worden aangeboden.

10.4 Casino Oostende is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die u zou lijden als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van het feit dat de dienstverlening verhinderd, bemoeilijkt of vertraagd wordt omwille van omstandigheden of gebeurtenissen buiten de wil van Casino Oostende om of waarover Casino Oostende redelijkerwijze geen controle heeft, zoals maar niet beperkt tot staking, lock-out, arbeidsgeschillen, panne van installaties of machines, problemen bij toeleveranciers, etc.

10.5 Teneinde Casino Oostende redelijkerwijs toe te laten de nodige elektronische bewijsmiddelen te kunnen verzamelen in geval van betwistingen, dient elke vordering tegen Casino Oostende te worden ingesteld binnen een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen, te rekenen vanaf het moment dat de oorzaak van de vordering zich heeft voorgedaan.

11. WIJZIGING

Casino Oostende behoudt zich het recht voor om, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, de onderhavige Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de toelatingsvoorwaarden, te wijzigen. In voorkomend geval zullen de wijzigingen, na verspreiding van de nieuwe bepalingen die vrij geraadpleegd zullen kunnen worden aan de ingang van het Casino, onmiddellijk van toepassing zijn.

12. BEWIJS

Casino Oostende kan, in geval van betwisting, bewijs leveren via de informatica systemen en -bestanden waarover zij beschikt. Casino Oostende gebruikt industrieconforme informatica systemen die onder redelijke veilige en betrouwbare omstandigheden worden bewaard, zodat deze, behoudens tegenbewijs, kunnen worden beschouwd als bewijzen voor transacties die door de speler op de machines worden verricht. Bijgevolg wordt overeengekomen dat, behoudens bij overduidelijke vergissing, Casino Oostende zich kan beroepen op de indirect of direct door haar en met name in haar informatica systemen opgemaakte, ontvangen of bewaarde programma’s, gegevens, bestanden en andere elementen (zoals opvolgingsverslagen of andere) in handeling, eender welk feit of eender welke nalatigheid, en dat deze elementen ook ontvankelijk verklaard zullen worden bij een eventuele geschillenprocedure, behoudens tegenbewijs.

13. VERANTWOORD GOKKEN

13.1 Deelname aan de Spelen gebeurt steeds op eigen risico. Desalniettemin raadt Casino Oostende u aan om met mate te spelen. U wordt erop gewezen dat een verlenging van de speelduur of een toename van de speelfrequentie bij sommige personen verslavend kan werken of tot een zekere psychische breekbaarheid kan leiden.

13.2 U moet weten dat verslaving ontstaat door onaangepast, aanhoudend en herhaaldelijk gebruik van het spel. Het spelplezier verwordt tot een dwingende noodzaak om te spelen en dit kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de gebruiker als voor zijn omgeving.

13.3 U kan op ieder ogenblik beroep doen op de raadgevingen van Casino Oostende, dat strijdt tegen pathologisch en bovenmatig spelen, teneinde alle risico’s op afhankelijkheid te voorkomen. U kan zich bovendien laten opnemen in het EPIS systeem van de Kansspelcommissie, een vrijwillige uitsluiting met het casino overeenkomen en/of hulp zoeken bij organisaties die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen verslaving.   Folders van de Kansspelcommissie met daarin alle nodige uitleg over maatregelen die u kunt nemen in geval van gokverslaving vindt u terug aan onze inschrijfbalie.

13.4 U wordt geïnformeerd dat, van zodra de inschrijving in het EPIS systeem van de Kansspelcommissie is verwerkt, u de toegang tot het Casino zal worden geweigerd en dat, indien van toepassing, uw resterende saldo terug zal worden uitbetaald. Wanneer ontdekt wordt dat u desondanks dat u in het EPIS systeem bent opgenomen, zichzelf op enigerlei wijze toegang tot het Casino heeft verschaft, dan zal Casino Oostende u de toegang tot het Casino onmiddellijk ontzeggen en haar verbintenissen opschorten op de wijze zoals omschreven in artikel 3.8.  Bovendien kan Casino Oostende in dit geval contact opnemen met de bevoegde autoriteiten.

14. NIET-GELDIGHEID VAN CLAUSULES

Mocht een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden om eender welke reden ongeldig of onafdwingbaar worden bevonden, dan moet/moeten de bepaling(en) in kwestie voor zover mogelijk worden gewijzigd in de zin dat ze wel geldig of afdwingbaar zouden zijn. Mochten een of meerdere bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar verklaard worden, dan zal dit geenszins afbreuk doen aan de kracht en draagwijdte van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

15. CONTACT

Voor verdere vragen of opmerkingen kan u tijdens de kantooruren terecht op het telefoonnummer 059/70.51.11. Schriftelijke vragen kunnen worden gestuurd naar Casino Kursaal Oostende NV, Oosthelling 12, 8400 Oostende, of naar het volgende emailadres: info@cko.be.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

16.1 Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens het Belgische recht.

16.2 Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging en/of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Brugge.

17. TAALVOORRANG

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

17.2 Ondanks de zorg die aan de vertaling ervan besteed werd, heeft de Nederlandstalige versie voorrang bij eventuele discussie of geschillen m.b.t. de interpretatie en/of inhoud van bepaalde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Oostende, 14 maart 2019